Regulamin

www.mcslaboratory.com

Obowiązuje od dnia 04.01.2021 r.

Sklep internetowy MCS Laboratory.com jest prowadzony przez Spółkę MCS

Laboratory z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul.

Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Puławy – pod

numerem 0000850069 NIP, 7162829910, REGON 386563020, mail:

shop@mcslaboratory.com

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w

Sklepie Internetowym;

2. Spółka – MCS Laboratory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

w Puławach przy ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Puławy – pod numerem 0000850069, NIP 7162829910, REGON 386563020, o

kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych, 00/100);

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.mcslaboratory.com za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności

składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla

Klientów sklepu Internetowego;

5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego, zawarta pomiędzy MCS LaboratorySp. z o.o. a Klientem, zawierana z

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.mcslaboratory.com, w której

widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi

ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego

www.mcslaboratory.com, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego

wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach

dla Klientów.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr

16, poz. 93 ze zm.);

11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego

www.mcslaboratory.com zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie

i promocjach.

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

14. Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30

maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub

przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w

sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do

celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych

informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na

trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty

elektronicznej e-mail

16. Konsument – klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego.

§ 2. Postanowienia

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest

regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta

obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w

ramach Sklepu Internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu

Internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w

ramach Sklepu Internetowego.

d. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem

określone w ustawie o prawach konsumenta

Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby

fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa

przyznaje zdolność prawną.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności

ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informacja o cenie podawana na stronie www.mcslaboratory.com ma charakter

wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego oraz dokonywanie zakupów jest

możliwe bez uprzedniego logowania się.

2. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z

akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności ,Cennika i

świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci

Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep

Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach

Sklepu Internetowego www.mcslaboratory.com .

3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.mcslaboratory.com należy

wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną – firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować

niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są

bezpłatne.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa

się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy unikatowy login i hasło oraz nie

udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu

i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i

powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy

www.mcslaboratory.com

7. Wszelkie Towary zamówione przez Klienta uważa się za zakupione przez Klienta.

8. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu

Internetowego www.mcslaboratory.com (w tym od zapłaty) w przypadku, kiedy

dojdzie do Zamówienia.

9. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.mcslaboratory.com

należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres

shop@mcslaboratory.com

10. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,

jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez

Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu

Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub

postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie

nie odebrał zamówionego Towaru.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

należy dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu

o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich

dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w

magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na

stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i

płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru

Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w

szczególności:

a. Zamówionego Towaru,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c. wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

d. kosztów dostawy,

e. wybranej metody płatności,

f. wybranego adresu dostawy

g. sposobie i terminie zapłaty

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze

Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości

e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz

EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania

Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów w sklepie internetowym

www.mcslaboratory.com, realizowana jest za pośrednictwem: firm kurierskich,

Poczty Polskiej oraz dostaw do paczkomatów za dodatkową odpłatnością.

3. Dostawa nastąpi w terminach wynikających z dokumentu „Płatności i dostawy”

§ 6. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, euro lub funtach brytyjskich i

zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie

ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży

Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o

odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a. pisemnie – Drogą pocztową – MCS Laboratory Sp. z o.o, ul. Sosnowa 6, 83-000

Juszkowo, Polska

b. Drogą elektroniczną – shop@mcslaboratory.com, z wyróżnieniem w tytule e-maila

numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.

3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14

dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub

wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Termin uznaje się za

dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o

odstąpieniu od umowy na adres podany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

Towarów, które zostały rozpakowane przez Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana

za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez 

konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Zakupiony towar należy zwrócić na adres MCS Laboratory Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Sosnowa 6, 83-000 Juszkowo, Polska.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszty zwrotu towaru

ponosi Klient.

8. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie

otrzymane od Klienta płatności. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na konto,

chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje

1. MCS laboratory Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady

w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art.

556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z

funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować pisemnie na adres: MCS

Laboratory Spółka z o.o., ul. Sosnowa 6, 83-00 Juszkowo, Polska lub na e mail:

shop@mcslaboratory.com. Spółka rozpatrzy daną reklamację w terminie do 14 dni.

3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z

Zamówienia, przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania

reklamacyjnego.

§ 9. Newslettery

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym

informacji handlowych drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu

komórkowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym

lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej 

www.mcslaboratory.com. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać

będzie na podany przez siebie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego

Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w imieniu

swoim lub osób trzecich.

2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i

innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego

stosowne pole.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką Klientem, który

jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem,

który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje

poddane sądowi właściwemu w Gdańsku.

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych

Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej

www.mcslaboratory.com. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych

oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.

Obowiązuje od 04.01.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy]

-Adresat: MCS Laboratory Sp.o.o. ul. Sosnowa 6, 83-000 Juszkowo, Polska, e-mail:

shop@mcslaboratory.com

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..,

-Numer zamówienia: ……………..

-Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu): ………………………………..

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………..

-Data: ………………………………..